STARÁME SA O ČISTOTU VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A POSKYTUJEME PROFESIONÁLNE UPRATOVACIE A ČISTIACE PRáCE PRE SAMOSPRÁVY.

Komunálne služby

 • starostlivosť o zeleň: údržba trávnikov, kosenie trávy, okopávanie, odburiňovanie, orezávanie kríkov, orezávanie a výrub stromov, výsadba, závlaha
 • verejnoprospešné upratovanie: zametanie a čistenie verejných priestranstiev ručne aj mechanicky, vyprázdňovanie odpadových košov, zemné práce, splachovanie komunikácií a verejných priestranstiev, riešenie havarijných stavov
 • nakladanie s odpadom: zber a preprava odpadu, odvoz odpadu, vyzberanie organického a anorganického odpadu s následným odvozom na skládky, skládkovanie odpadu
 • údržba komunikácií: čistenie ciest a chodníkov, čistenie chodníkov od žuvačiek, orezávanie a výrub stromov pri cestách horolezeckou technikou
 • zimná údržba: odpratávanie snehu za pomoci techniky aj ručne, ručné a mechanizované rozbíjanie ľadu, posyp ciest a chodníkov posypovým ekologickým materiálom, spriechodnenie klzkých povrchov, odvoz snehu, držanie pohotovosti v zimných mesiacoch

Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva

POSKYTUJEME PROFESIONÁLNE SLUŽBY V OBLASTI ZBERU ODPADU, JEHO ODVOZU AŽ PO ZHODNOTENIE ALEBO LIKVIDÁCIU ODPADU.

SLUŽBY V OBLASTI zberu a odvozu predovšetkým priemyselného odpadu

 • zber a odvoz nebezpečných a ostatných odpadov
 • preprava tekutých odpadov

Spracovanie, separácia a predaj druhotných surovín, predovšetkým plastov, papiera, skla a kovov

 • triedenie a spracovanie vyseparovaného odpadu
 • triedenie a úprava nadrozmerného odpadu pred energetickým zhodnotením
 • triedenie a expedícia nebezpečného odpadu
 • linka na triedenie druhotných surovín
 • drvič
 • skladovanie nebezpečných odpadov
 • veľkokapacitné kontajnery na uloženie pretriedeného odpadu